jump over navigation bar
Department of State SealU.S. Department of State
International Information Programs and USINFO.STATE.GOV url
Advanced Search/Archive
Topics RegionsResource ToolsProducts   Español | Français | Pycckuú |  Arabic |  Chinese |  Persian
Publications
  
P r i n c i p l e s    o f    D e m o c r a c y
民’  原’

 
 
  ’言
1.概’’’謂民’?
2.’數’’’少數’’
3.文’’’’’方’關’
4.’黨
5.公民’任
6.’’’由
7.’邦’
8.’’
9.’’
10.’’’
11.立’’
12.’’’立
13.憲’
14.言論’由
15.’’對民’’
16.’由公正’選’
17.’教’由
18.婦’’’童’’’
19.’盟折’執’
20.’’’’組織’’用
21.教’’民’
婦’’’童’’’

’視婦’’’’由’體’’’’做’’成’基’’’’區’’排斥’限’’

 • 民’國’應’’’’婦’’’’鼓’婦’參’’’’’’’方面’’務’’婦’’由結’’公’’’’’提’場’’
 • 婦’’’’’’’’’’’’’’平等’’’’用’’資源’’’’
 • °  必須’’’’婦’’’’’’婦’’’’’模’仍’’’’’’’方’’’’’’個’’原’’

  °  婦’應’有’有’’’’’’

  °  婦’應有機’參’’’’實’憲’’’’’

 • 婦’’’’’’’’選’投票’’選公職’參’’’’務’’’’目’’組織’’’
 • °  民’國’應支援那’’’’’’’’’’’’旨’教授婦’’’投票’’及’’’動技’’立’’式’公民’’項目’

  ° 婦’’公民’’’’’’’’’’參’有’’’’民’’’

 • 婦’’’童應’’’’等教’’不應’止’們’中學’’學’讀’教’’
 • ’濟’’’婦’’夠支’’’’’濟資產’’’們避’陷’不’’’關’’’’’’’’濟’’’’’
 • °  ’’’平等’’’機’’’’標準’

  °  不’妊’’結’而失’’

  °  參’’婦’’’收’’’種項目’’’’’’借’’職’培’等’

  °  ’有平等報’’’’’場’’’平等對’’’重’’’’

 • 民’國’應’’’’婦’’’童’健’’’’’’’’提’’’平等機’’
 • °  ’’醫療’健’’’’防’產’’’’

  °  防’’滋’’’及’滋’’’’’’’’’獲’醫療’減少母親對’’’傳’’

  °  打擊’用欺’’’假’’迫手’引誘婦’’少’’’賣’’’當’奴’’’’’分’’

  °  打擊’’’剝’婦’’’童’’謂’情’’’

  °  ’’’’教’’敘’早結’’’’’’’健’’’’

  °  扶’’’’’組織’’’’’暴’’’暴’救中心’

  °  ’警察’’’’’’’醫務’Ⅸ提’’對減少’’暴’’培’’

  °  ’’割除’’生殖器’做’’

  ’盟折’執’ >>>>

  Back to Top


         This site is produced and maintained by the U.S. Department of State's Bureau of International Information Programs.
         Links to other internet sites should not be construed as an endorsement of the views contained therein.