jump over navigation bar
Department of State SealU.S. Department of State
International Information Programs and USINFO.STATE.GOV url
Advanced Search/Archive
Topics RegionsResource ToolsProducts   Español | Français | Pycckuú |  Arabic |  Chinese |  Persian
Publications
  
P r i n c i p l e s    o f    D e m o c r a c y
民’  原’

 
 
  ’言
1.概’’’謂民’?
2.’數’’’少數’’
3.文’’’’’方’關’
4.’黨
5.公民’任
6.’’’由
7.’邦’
8.’’
9.’’
10.’’’
11.立’’
12.’’’立
13.憲’
14.言論’由
15.’’對民’’
16.’由公正’選’
17.’教’由
18.婦’’’童’’’
19.’盟折’執’
20.’’’’組織’’用
21.教’’民’
言論’由
 

言論’’’’見’’由’’’’’’有關’’’’’公’’務’’言論’’見’’由’’’’有民’’’’生’’’民’’’對’部’文’’言論都不’控’’’’’民’國’’’有’’不’’’’’反’’’’見’’種’音’

民’’論’’’’’由’公’’’論’’導’’成最’’見’’’’’避’重’失’’

 • 民’’’’賴’有文化’有’識’公民’’們’握資’’’’’最’’’參’’’公’生’’批評不’智’’’’’’’Ⅸ’’策’公民及民選’’懂’’民’’’有賴’’們’夠最’’’接觸’未’’’’’’’’’’資’’

 • ’’’由’’民當’’’’’必須’’們有’’’見’’由’’’’’’公’’反’不’’方式’’用言論’’用文’’

 • 言論’由’原’應該’’民’國’憲’’’’’防止’’’立’’’’部’’’’’’

 • ’’言論’由’’種’謂’動’’’’僅’’’’不對言論’’限’’’對’’’’’謂’動’’’它’’’’採’’接’’動’民’國’’’基本不介’’’’’文’’言論內’’

 • 抗議’動對任’民’國’說’都’’種檢驗’’’’’平集’’’’對’’言論’由必不’少’’’’’’中’’個’’部’’公民’’允’對問’有’重分’’見’’’’’’’論’

 • 言論’由’’項基本’’’’它不’絕對’’不’’用’暴’’言’文’誹謗’煽動’覆’’穢言’’’由’堅’’民’國’’’’有’面’高’’’’情’’’’有’由’止’’’’’暴’’’’’’’’’推翻’憲’’’鼓動’蕩’’’言論’’’數民’國’’’止煽動種族’民族仇’’言論’

 • 民’’’面’’’戰’’’’’’之間’’平衡’’’衛言論’集’’由’’’’’’’實鼓動暴’’’’’’覆’動’言論’

 • ’’對民’’ >>>>

  Back to Top


         This site is produced and maintained by the U.S. Department of State's Bureau of International Information Programs.
         Links to other internet sites should not be construed as an endorsement of the views contained therein.